Search

Results for "Groep":

1.van de Groep, Jorik; Brongersma, Mark L: Metasurface Mirrors for External Control of Mie Resonances. In: Nano Lett, 18 (6), pp. 3857–3864, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | BibTeX)
2. Gong, Yongji; Yuan, Hongtao; Wu, Chun-Lan; Tang, Peizhe; Yang, Shi-Ze; Yang, Ankun; Li, Guodong; Liu, Bofei; van de Groep, Jorik; Brongersma, Mark L; Chisholm, Matthew F; Zhang, Shou-Cheng; Zhou, Wu; Cui, Yi: Spatially controlled doping of two-dimensional SnS2 through intercalation for electronics. In: Nature Nanotechnology, 13 , pp. 294–299, 2018. (Type: Journal Article | Abstract | Links | BibTeX)

See all the group publications.