Any questions? Contact MeetingscheduleAdmin.

Location: McCullough 130

Time: Fridays, 4:15 - 6:00 pm

Order: Aaron -- Soo Jin -- Amr -- Jiho -- Joe -- Nayeun -- Qitong -- Jorik -- Fatih -- Xiaoge -- Yifei -- Jung-Hwan -- Majid

Date | Research Talk | Journal Club:


2017-05-05 | Soo Jin | Yifei

2017-05-12 | Amr | Jung-Hwan

2017-05-19 | Aaron Practice Talk

2017-05-26 | Aaron's Defense

2017-06-02 | Jiho | Majid

2017-06-09 | Joe | Soo-Jin

2017-06-16 | Nayeun | Amr

2017-06-23 | Qitong | Jiho

2017-06-30 | Jorik | Joe

2017-07-07 | Fatih | Nayeun

2017-07-14 | Yifei | Qitong

GroupMeetingSchedule (last edited 2017-05-20 01:42:24 by FatihCihan)